term

Term & Condition

DEER AND BOOK CO., LTD.

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นเดียร์แอ็นดบุ๊ค (“บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค”) ที่ให้บริการโดย บริษัท เดียร์ แอ็นด บุ๊ค จำกัด (“ผู้ให้บริการ”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงในการใช้บริการ”)

ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดรอบครอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อ 1 คำนิยาม

เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้คำหรือกลุ่มคำที่ปรากฏในข้อตกลงในการใช้บริการนี้มีความหมายดังต่อไปนี้

1.1 “การใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค” หมายถึง การเข้าถึงบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแสดงความเห็น การเข้าร่วมโปรโมชั่น หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ ในบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

1.2 “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง หนังสือ นิตยสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น วีดีโอ รูปภาพ หรือเสียง ที่ให้บริการหรือเผยแพร่บนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

ข้อ 2. การใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

2.1 การสมัครสมาชิก และการสร้างบัญชีผู้ใช้

 • ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงตรวจเช็คการเข้าใช้งาน หรือการทำธุรกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบและพิสูจน์ได้ว่ามีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นต่อไป หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ให้บริการทราบ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีการทำธุรกรรมในบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค จะถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ
 • กรณีผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน (Password) ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดใน FAQ
 • ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า ในการใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค บัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการ จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ต้องดำเนินการ Log out จากอุปกรณ์เดิมก่อน และดำเนินการ Log in ในอุปกรณ์ใหม่ จึงจะสามารถใช้งานได้

2.2 การสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • ผู้ใช้บริการตกลงจะสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด และคำสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการได้รับชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า หลังจากคำสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหรืออ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) ของทางเดียร์แอ็นดบุ๊คเท่านั้น

2.3 การขอยกเลิกคำสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการคืนค่าบริการ

 • เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการ สามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขอคืนค่าบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยแจ้งเหตุผลและแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการต่อผู้ให้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
  - ผู้ใช้บริการไม่สามารถดาวน์โหลดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางระบบของผู้ให้บริการ
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการและดาวน์โหลดสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว พบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ทำการแจ้งกับผู้ให้บริการแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เดียวกันซ้ำกัน อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการ
  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการขอยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด แก่ผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอ และจะดำเนินการคืนค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 15 – 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งการพิจารณาคืนค่าบริการ

2.4 สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ

 • สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ หรือโปรโมชั่นต่างๆ บนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.5 ข้อห้ามในการใช้บริการ

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับบัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการถูกระงับการเข้าใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดยเร็ว
 • ผู้ใช้บริการ ตกลงและรับประกันว่า จะไม่ใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแฮกหรือโจรกรรมข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้อความที่รุนแรง ส่อเสียด หรือหมิ่นประมาทบุคคลที่สาม ในการแสดงความเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ
  ผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวของผู้ใช้บริการออกจากบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อ 3. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการ รับทราบและยอมรับว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ให้บริการบนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิเพื่อเผยแพร่ในทางการค้าของพาร์ทเนอร์ของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีข้อความ รูปภาพ เสียง หรือสื่งอื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใช้บริการหรือทำให้ผู้บริการได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการ ตกลงว่า จะดำเนินการทางกฎหมายกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เผยแพร่สื่อเล็กทรอนิกส์นั้นโดยตรง

3.2 ผู้ใช้บริการ รับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของพาร์ทเนอร์ของผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงไม่รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ รวมถึงไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีที่เนื้อหาที่ปรากฏในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น

ข้อ 4. ข้อตกลงทั่วไป

4.1 เว้นแต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของพาร์ทเนอร์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค รวมถึงบรรดาข้อมูล ถ้อยคำ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ รูปแบบ โปรโมชั่น รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฎบนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค ไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องได้รับความเสียหายจากการใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

4.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจ้างช่วง โอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ

4.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊คแก่ผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ข้อ 2.4 และ/หรือ ข้อ 4.1) หรือกระทำผิดกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา รวมถึงดำเนินคดีต่างๆ กับผู้ใช้บริการตามที่เห็นสมควร
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการยังสามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการอาจดำเนินการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่สมาชิกในการเข้าถึงบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คจนกว่าสมาชิกจะแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว

4.4 การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อตกลงนั้น เว้นแต่มีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร

4.5 การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน

ข้อ 5. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

5.1 ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมต่อผู้ให้บริการ จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามที่ได้แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5.2 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) ผู้ให้บริการในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การให้บริการของเรา ดังต่อไปนี้

5.2.1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

5.2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลบ่งชี้ตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รูปโปรไฟล์
 2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ อีเมล์
 3. ข้อมูลการใช้บริการ ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสั่งซื้อหนังสือ รายการหนังสือที่สั่งซื้อ คะแนนสะสม ประวัติการเติมเงินและยอดเงินคงเหลือ จำนวนครั้งที่แคปหน้าจอ ประวัติการใช้คะแนนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

5.2.3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเราผ่านช่องทางที่กำหนด หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
  • ขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อหนังสือและชำระค่าสินค้า และการเข้าถึงหนังสือที่มีการสั่งซื้อ
  • การทำแบบสอบถาม การสนทนา หรือการโต้ตอบตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ระหว่างเราและผู้ให้บริการ
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จาก Google และ Facebook

5.2.4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ
 2. การติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่างๆ
 3. การดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดต่างๆ

5.2.5. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 1. การปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงในการใช้บริการ
 2. ความยินยอม ตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมโดยการตกลงยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อ 5.2.7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้
 3. การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 4. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 5. การจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.2.6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาบน Server ที่มีความปลอดภัย และสถานที่ของเราโดยมีการจำกัดสิทธิของผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ (Need to know basis) เท่านั้น
 3. ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 4. เมื่อครบระยะเวลาจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ใช้มีการเข้าถึงและนำข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาใช้ได้อีกให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5.2.7. มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ดังนี้

 1. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
 3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. จัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.2.8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access) ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to access) ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ผู้ใช้บริการมีสิทธในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังผู้ให้บริการได้ตามช่องทางการติดต่อที่กำหนด เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการติดตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับคำร้องขอดังกล่าว

5.2.9. กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการตลาด
ในระหว่างการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการตลาด และการส่งเสริมการตลาดมายังท่าน หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากผู้ให้บริการแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามช่องทางที่กำหนด

5.2.10. ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: Deer and book Co., Ltd
ช่องทางการติดต่อ: [email protected]

เมื่อเลือก “ตกลง” หมายความว่า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการนี้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงในการใช้บริการ และจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นเดียร์แอ็นดบุ๊ค หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงในข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องหยุดการใช้และ/หรือการเข้าถึงบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คทันที

อัพเดทล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

Welcome to Deerandbook.com, this is user agreement is a contract between you and Deer and book co., ltd. that governs your use of your account and including benefits of Deer and book service. If you have any question, please contact our customer service.

1. Definitions

The words that appear in terms and conditions are as follows

1.1 Deer and book service
means deerandbook.com and Deer and book application. In privacy policy is sometimes referred to as “we,” “us,” or “our,” depending on the context. About Deer and book services means all service from website and application, Whether Electronic media orders, Comments, Join the promotion or use your privilege in the service.

1.2 Electronic media
Means Electronic books (E-Book), Electronic magazines (E-Magazine). Including other Electronic media as videos, pictures, audio or voice services provided or published on Deer and Book

2. Deer and book Usage

2.1 Registration and use information

 • User have to register before use our Services by establishing an account, The User is responsible for keeping the User ID and Password confidential. Including access checking or transactions to prevent unauthorized access on your account.
 • In the case of unauthorized access, User have to notify us immediately to proceed as necessary. If the user does not notify within 5 days from the date of transaction in our service, The transaction will be binding on the user.
 • If the user forgets the password, proceed to change the password according on Deer and book FAQ.
 • The user is aware of the user's account in Deer and book is only one decice can be connected to an electronic device. To change the device to connect, The user have to log out from the original device before login on the new device.

2.2 Transaction information

 • User agrees to order electronic media follow the step of our determines, The order will be complete when our systems has received the full payment.
 • User is aware after the order has been completed, User can access or read electronic media through Deer and book applications
 • The user acknowledges that after the electronic order has been completed. Users can access or read electronic media through the application only.

2.3 Order Cancellation and Refund

 • When the user has fully paid for the electronic media service, the user can cancel order and refund by provide a reason to the service provider. In the following cases:
  - When the user has paid the full charge. However, electronic media can not be downloaded due to system malfunction of the service provider.
  - Once the user has paid for and downloaded the electronic media. It is not complete and the service provider can not fix it.
  - When the subscriber has paid the same electronic bill Due to the problem of the payment system.
  The service provider reserves the right to consider cancellation of orders and refunds, fees or other charges to user. The user will be notified within 15 days. We will be refunded to the user within 15 - 30 days from the date of the customer is notified.

2.4 Privilleges and Promotions

 • Privilleges or promotions follow on our determines.
 • Deer and book reserves the right to change, modify suspend or terminate the privileges or ptomotions without prior notice.

2.5 Prohibition

 • Screen capturing (Capture) is not allowed at all. If the user violated, Deer and book have the right to suspend that user's account to prevent potential abuse. If The user is suspended for such reason, please contact us immediately.
 • User agrees and warrants will not use our service for illegal purposes or cause damage to Deer and book or othe person. Whether Hacking for business, Do not use inappropriate message or word such as harsh, sneaky or defamatory messages in the comments Whether by deliberate or Negligence. Deer and book has the right to remove the offending message of the user from the service without prior notice.

3. Responsibility

3.1 User is aware and accepts about the electronic media is available on Deer and book, There is proprietary or intellectual property or the right to commercial release of Deer and cook. In a case we finds that any electronic media contains any text, Image, Sound or other metarial that violates the copyright. The user agrees to take legal action with the owner or publisher.

3.2 User is aware and accepts that Deer and book just intermediaries in providing and distributing of electronic media, Deer and book does not warrant the accuracy of the content in electronic midia. Including no liability in case the content appears in electronic media.

4. General Agreement

4.1 Unless the electronic media is owned by the publisher, Include any trademarked terms, designs, promotions, pictures, sounds, symbols, and / or other intellectual property displayed on the Deer and book Whether it is commercial value or not. There are intellectual property of Deer and book.
User will not do anything to violation of the intellectual property rights of Deer and book Or be damaged by the use of the service.

4.2 Deer and book has the exclusive right to assign the assignment without the prior notices.

4.3 Deer and book has the right to terminate service. In case the user violates the terms and conditions (2.4 and 4.1) or commits a criminal offense or any other law that has criminal penalties and prosecution to the user as appropriate.
However, If Deer and book considers that the service agreement violates the terms and conditions, The user can also edit the user's offense. We may suspend provision of services to that user until the user resolve the offense.

4.4 For cancel service by any reason, Deer and book reserve the right to reconsider fees or other expenses to the user.

4.5 Deer and book does not enforce any agreements as stated in the terms and conditions. It is not a waiver of the right to enforce that agreement. Unless there is a written waiver.

4.6 Disclaimer of these terms and conditions, It is governed by Thai laws. We do not consider the laws conflict.

5. Privacy Policy

5.1 The user hereby gives us consent to collect, use, disclose and process your Personal Data as notified by this Privacy Policy.

5.2 To comply with Personal Data Protection Act B.E. 2562 (“PDPA”) and General Data Protection Regulation (“GDPR”), We, Deer and Book, as a “Data Controller” would like to notify our Privacy Policy as we as processing of Personal Data for the purposes of providing our goods and services as the following.

5.2.1 What is “Personal Data”?
Personal data means any information relating to a natural person, which enables the identification of such a natural person, whether directly or indirectly, but not including the information of the deceased persons in particular.

5.2.2. Personal Data we collect
We will collect the following Personal Data:

 1. Identity information: first name, surname, and profile picture.
 2. Contact information: e-mail address
 3. Service information: username, password, log, cookies, order, purchased goods and services, accumulated points, cash deposit and balance, amount of screen captures, and histories of using points and any benefits.

5.2.3 Sources of Personal Data
We may receive your personal data from 2 sources as follow:

 1. we directly receive your personal data by collecting from the following processes:
  • registration process with designated channels, or process of submission of any requests,
  • ordering and payment process, accessing the purchased books, and
  • survey, communication, or correspondence in any channels between the user and us.
 2. we receive your personal data form third parties as follow:
  • analysis behaviour report from Google and Facebook.

5.2.4 Purposes of processing Personal Data
We will collect, use, and disclose your personal data for the following purposes:

 1. providing products and services,
 2. communication related to any information, promotion and privilege, and
 3. offering any marketing activities.

5.2.5 Legal basis for processing Personal Data
We will process your personal data in accordance with the following lawful basis;

 1. Contractual basis: performing our obligations under the contract,
 2. Consent basis: consent provided by the user in accordance with these Terms and Conditions. In case that you would like to withdraw consent, please refer to section 5.2.7 rights of Data Subject. Withdrawal of consent will not affect the processing of personal data obtained consent. Moreover,
 3. Legal obligation: performing legal obligations, and
 4. Legitimate interest: pursuing our legitimate interests and those of third parties. A legitimate interest will be considered to apply only where it is not outweighed fundamental rights of Personal Data of the Data Subject.

5.2.6 Retention and period to retain Personal Data
We will retain your Personal Data as follow:

 1. Your Personal Data will be retained via electronic base.
 2. Your Personal Data will be retained on the secure server and at our place limited accessibility as need to know basis only.
 3. Duration to retain your Personal Data will be in compliance with the specific laws and regulations.
 4. When the retention period of your Personal Data met the due date or in case that your account is inactivated over 10 years, your Personal Data will be deleted, prevent accessibility, or make unuseable of those Personal Data by 90 days after the last date of retention period.

5.2.7 Security safeguard measures for Personal data
We have the security safeguard measures to protect your Personal Data as follow:

 1. Controlling accessibility of Personal Data and equipments that collect and process your Personal Data by considering of usage and security of Personal Data, including assigning permission right to access Personal Data
 2. Managing accessibility rights of the authorized person to control access of Personal Data.
 3. Specifying roles and responsibilities of our staff to prevent unauthorized access, disclose, copy of Personal Data including stealing any equipment that collect or process Personal Data.
 4. Having an audit process of accessibility, change, deletion, or transferring of Personal Data in accordance with media and methodologies for collecting, using, or disclosure of Personal Data.

5.3.8 Data Subject’s rights
The user has rights to your Personal Data as follow:

 1. Right to withdraw consent: the user has a right to withdraw consent to process Personal Data given to us at any time.
 2. Right to access: the user has a right to access your Personal Data and request a copy of your personal data retained by us, including to request us to disclose other sources of Personal Data.
 3. Right to rectification: the user has a right to request rectification of your incorrect Personal Data or to provide the additional Personal Data.
 4. Right to access: the user has a right to request us to delete your Personal Data with reasonable purposes.
 5. Right to restriction of processing: the user has a right to request us to limit processing of your Personal Data with reasonable purposes.
 6. Right to data portability: the user has a right to request us to transfer your Personal Data to or other Data Controller with reasonable purposes.
 7. Right to object: the user has a right to object processing of your Personal Data with reasonable purposes.

The request of the above mentioned Data Subject’s rights can be submitted to us through the designed contact channels.

There are no any charges incurred for proceeding Data Subject’s request. Your request will proceed and we will notify the result of the request to you by 30 days after receiving the request.

5.2.9 Marketing activities and promotion
If you have provided the consent to receive our marketing communications, we will provide and communicate any information related to marketing activities and promotion to you from time to time. However, you have a right to withdraw this consent at any time by contact with the designed channels.

5.2.10 Contact channels
Data Controller’s contact information
Name: Deer and book Co., Ltd
Contact channel: [email protected]

When "Agree", means the user agrees to comply with these Terms and Conditions, including any amendments. We reserve the right to revise the Terms and Conditions from time to time and the user will be bound by the revised Terms and Conditions when it is published on Deer and Book’s website and application. If the user does not agree to the Terms and Conditions. You shall stop using and / or accessing Deer and Book’s products and services immediately.

Update August 27, 2021

DEER AND BOOK