term

Term & Condition

DEER AND BOOK CO., LTD.

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นเดียร์แอ็นดบุ๊ค (“บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค”) ที่ให้บริการโดย บริษัท เดียร์ แอ็นด บุ๊ค จำกัด (“ผู้ให้บริการ”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงในการใช้บริการ”)

ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดรอบครอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อ 1 คำนิยาม

เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้คำหรือกลุ่มคำที่ปรากฏในข้อตกลงในการใช้บริการนี้มีความหมายดังต่อไปนี้

1.1 “การใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค” หมายถึง การเข้าถึงบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแสดงความเห็น การเข้าร่วมโปรโมชั่น หรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ ในบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

1.2 “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง หนังสือ นิตยสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น วีดีโอ รูปภาพ หรือเสียง ที่ให้บริการหรือเผยแพร่บนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

ข้อ 2. การใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

2.1 การสมัครสมาชิก และการสร้างบัญชีผู้ใช้

 • ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ รวมถึงตรวจเช็คการเข้าใช้งาน หรือการทำธุรกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบและพิสูจน์ได้ว่ามีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นต่อไป หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ให้บริการทราบ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีการทำธุรกรรมในบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค จะถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ
 • กรณีผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน (Password) ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดใน FAQ
 • ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า ในการใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค บัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการ จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ต้องดำเนินการ Log out จากอุปกรณ์เดิมก่อน และดำเนินการ Log in ในอุปกรณ์ใหม่ จึงจะสามารถใช้งานได้

2.2 การสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • ผู้ใช้บริการตกลงจะสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด และคำสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการได้รับชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า หลังจากคำสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหรืออ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) ของทางเดียร์แอ็นดบุ๊คเท่านั้น

2.3 การขอยกเลิกคำสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการคืนค่าบริการ

 • เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการ สามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขอคืนค่าบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยแจ้งเหตุผลและแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการต่อผู้ให้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
  - ผู้ใช้บริการไม่สามารถดาวน์โหลดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางระบบของผู้ให้บริการ
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการและดาวน์โหลดสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว พบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ทำการแจ้งกับผู้ให้บริการแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เดียวกันซ้ำกัน อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการ
  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการขอยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด แก่ผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอ และจะดำเนินการคืนค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 15 – 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งการพิจารณาคืนค่าบริการ

2.4 สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ

 • สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ หรือโปรโมชั่นต่างๆ บนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.5 ข้อห้ามในการใช้บริการ

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับบัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการถูกระงับการเข้าใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดยเร็ว
 • ผู้ใช้บริการ ตกลงและรับประกันว่า จะไม่ใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแฮกหรือโจรกรรมข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้อความที่รุนแรง ส่อเสียด หรือหมิ่นประมาทบุคคลที่สาม ในการแสดงความเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ
  ผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวของผู้ใช้บริการออกจากบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อ 3. ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการ รับทราบและยอมรับว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ให้บริการบนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิเพื่อเผยแพร่ในทางการค้าของพาร์ทเนอร์ของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีข้อความ รูปภาพ เสียง หรือสื่งอื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใช้บริการหรือทำให้ผู้บริการได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการ ตกลงว่า จะดำเนินการทางกฎหมายกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เผยแพร่สื่อเล็กทรอนิกส์นั้นโดยตรง

3.2 ผู้ใช้บริการ รับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของพาร์ทเนอร์ของผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงไม่รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ รวมถึงไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีที่เนื้อหาที่ปรากฏในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น

ข้อ 4. ข้อตกลงทั่วไป

4.1 เว้นแต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของพาร์ทเนอร์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รับทราบว่า บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค รวมถึงบรรดาข้อมูล ถ้อยคำ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ รูปแบบ โปรโมชั่น รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฎบนบริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค ไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ หรือไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องได้รับความเสียหายจากการใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค

4.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจ้างช่วง โอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ

4.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊คแก่ผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ข้อ 2.4 และ/หรือ ข้อ 4.1) หรือกระทำผิดกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา รวมถึงดำเนินคดีต่างๆ กับผู้ใช้บริการตามที่เห็นสมควร
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการ หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการยังสามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการอาจดำเนินการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่สมาชิกในการเข้าถึงบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คจนกว่าสมาชิกจะแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว

4.4 การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้บังคับข้อตกลงนั้น เว้นแต่มีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร

4.5 การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน

ข้อ 5. นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

5.1 เพื่อที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์ติดต่อ ความสนใจ หรือข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น ต่อผู้ให้บริการ และยินยอมให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่สมาชิกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของสมาชิก

5.2 ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้ผู้ให้บริการได้ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าถึงบริการเดียร์แอนด์บุ๊ค รวมถึงการเก็บล็อก (Log) และคุกกี้ (Cookies) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเดียร์แอ็นดบุ๊ค เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงติดต่อสื่อสารในด้านการตลาด

5.3 ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เปิดเผยต่อผู้ให้บริการ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการให้บริการ รวมถึงใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานของรัฐที่ร้องขอตามกฎหมาย

5.4 เมื่อผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริการจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งผู้ให้บริการทราบเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

เมื่อเลือก “ตกลง” หมายความว่า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการนี้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงในการใช้บริการ และจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นเดียร์แอ็นดบุ๊ค หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงในข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องหยุดการใช้และ/หรือการเข้าถึงบริการเดียร์แอ็นดบุ๊คทันที

อัพเดทล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

Welcome to Deerandbook.com, this is user agreement is a contract between you and Deer and book co., ltd. that governs your use of your account and including benefits of Deer and book service. If you have any question, please contact our customer service.

1. Definitions

The words that appear in terms and conditions are as follows

1.1 Deer and book service
means deerandbook.com and Deer and book application. In privacy policy is sometimes referred to as “we,” “us,” or “our,” depending on the context. About Deer and book services means all service from website and application, Whether Electronic media orders, Comments, Join the promotion or use your privilege in the service.

1.2 Electronic media
Means Electronic books (E-Book), Electronic magazines (E-Magazine). Including other Electronic media as videos, pictures, audio or voice services provided or published on Deer and Book

2. Deer and book Usage

2.1 Registration and use information

 • User have to register before use our Services by establishing an account, The User is responsible for keeping the User ID and Password confidential. Including access checking or transactions to prevent unauthorized access on your account.
 • In the case of unauthorized access, User have to notify us immediately to proceed as necessary. If the user does not notify within 5 days from the date of transaction in our service, The transaction will be binding on the user.
 • If the user forgets the password, proceed to change the password according on Deer and book FAQ.
 • The user is aware of the user's account in Deer and book is only one decice can be connected to an electronic device. To change the device to connect, The user have to log out from the original device before login on the new device.

2.2 Transaction information

 • User agrees to order electronic media follow the step of our determines, The order will be complete when our systems has received the full payment.
 • User is aware after the order has been completed, User can access or read electronic media through Deer and book applications
 • The user acknowledges that after the electronic order has been completed. Users can access or read electronic media through the application only.

2.3 Order Cancellation and Refund

 • When the user has fully paid for the electronic media service, the user can cancel order and refund by provide a reason to the service provider. In the following cases:
  - When the user has paid the full charge. However, electronic media can not be downloaded due to system malfunction of the service provider.
  - Once the user has paid for and downloaded the electronic media. It is not complete and the service provider can not fix it.
  - When the subscriber has paid the same electronic bill Due to the problem of the payment system.
  The service provider reserves the right to consider cancellation of orders and refunds, fees or other charges to user. The user will be notified within 15 days. We will be refunded to the user within 15 - 30 days from the date of the customer is notified.

2.4 Privilleges and Promotions

 • Privilleges or promotions follow on our determines.
 • Deer and book reserves the right to change, modify suspend or terminate the privileges or ptomotions without prior notice.

2.5 Prohibition

 • Screen capturing (Capture) is not allowed at all. If the user violated, Deer and book have the right to suspend that user's account to prevent potential abuse. If The user is suspended for such reason, please contact us immediately.
 • User agrees and warrants will not use our service for illegal purposes or cause damage to Deer and book or othe person. Whether Hacking for business, Do not use inappropriate message or word such as harsh, sneaky or defamatory messages in the comments Whether by deliberate or Negligence. Deer and book has the right to remove the offending message of the user from the service without prior notice.

3. Responsibility

3.1 User is aware and accepts about the electronic media is available on Deer and book, There is proprietary or intellectual property or the right to commercial release of Deer and cook. In a case we finds that any electronic media contains any text, Image, Sound or other metarial that violates the copyright. The user agrees to take legal action with the owner or publisher.

3.2 User is aware and accepts that Deer and book just intermediaries in providing and distributing of electronic media, Deer and book does not warrant the accuracy of the content in electronic midia. Including no liability in case the content appears in electronic media.

4. General Agreement

4.1 Unless the electronic media is owned by the publisher, Include any trademarked terms, designs, promotions, pictures, sounds, symbols, and / or other intellectual property displayed on the Deer and book Whether it is commercial value or not. There are intellectual property of Deer and book.
User will not do anything to violation of the intellectual property rights of Deer and book Or be damaged by the use of the service.

4.2 Deer and book has the exclusive right to assign the assignment without the prior notices.

4.3 Deer and book has the right to terminate service. In case the user violates the terms and conditions (2.4 and 4.1) or commits a criminal offense or any other law that has criminal penalties and prosecution to the user as appropriate.
However, If Deer and book considers that the service agreement violates the terms and conditions, The user can also edit the user's offense. We may suspend provision of services to that user until the user resolve the offense.

4.4 For cancel service by any reason, Deer and book reserve the right to reconsider fees or other expenses to the user.

4.5 Deer and book does not enforce any agreements as stated in the terms and conditions. It is not a waiver of the right to enforce that agreement. Unless there is a written waiver.

4.6 Disclaimer of these terms and conditions, It is governed by Thai laws. We do not consider the laws conflict.

5. Privacy Policy

5.1 We will collect Personal Data as necessary to offer and fulfill the Services you request. Depending on the Services you choose, we may require you to provide us with your name, postal address, telephone number, email address, credit card informations and identification information to establish an Account. We may require you to provide us with additional Personal Data as you use our Services.

5.2 The user agrees that Deer and book has installed the Website Behavior Analysis Tool. Logging and Cookies are used to analyze the behavior of dear and book services. For the purpose of the information to develop, Improve service and including marketing.

5.3 Deer and book will keep the user's personal information. Do not disclose to other persons. Use of the information for the purposes stated in the Terms and Conditions. Except for the disclosure of personal information of the user to the government agency requesting the laws.

5.4 When the user does not want Deer and book to store or use personal information. The User have to notify us to proceed as it deems appropriate.

When "Agree", the User agrees to comply with these Terms and Conditions, including any amendments. In the future, Deer and book reserves the right to modify the terms and conditions. The user is bound by the terms that have been modified when posted on the website and the application. If the user does not agree to the terms and conditions. You have to using and / or accessing Deer and book immediately.

Update September 14, 2018

DEER AND BOOK