374 THB.
BUY
# BOY LOVE NOVEL

[เมีย]คุณชาย

FILE TYPE : PDF FILE

PUBLISHER : Hermit Books

AUTHOR : IT'S

RELEASE DATE : 22 Apr 2020

RATING :

~0.00 Stars / 0 PEOPLES

SHARE :

PAGE : 424 P.   SIZE : 3.9 MB.

UPDATE : 22 Apr 2020

คนหนึ่งมี ‘ร่างกาย’ ไม่ปกติ ส่วนอีกคนมี ‘จิตใจ’ ไม่ปกติ พวกเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์ได้อย่างไร ในเมื่อพีทต้องคอยระวังชีวิตตัวเองไม่ใช่ถูกอาจารย์ฆ่าตาย และระวังหัวใจไม่ให้ถูกกระชากไปเสียก่อน

REVIEW